Nazım İmar Planları

Nazım imar planı; Arazilerin kullanım kararlarını (Örneğin konut alanı, park alanı, ticaret alanı vb.) belirlendiğimiz imar planlarıdır. 1/5000 ile 1/25.000 arasında bir ölçekte olabilirler. Nüfus yoğunluğu, ulaşım sistemleri (10 metrelik ve daha fazla genişlikteki yollar) başlıca bölge tipleri (konut bölgesi, ticaret bölgesi, sanayi bölgesi vb.)  bu planlarda gösteriyoruz.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 5. maddesindeki tanıma göre nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

Bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak, alternatif görüş almak için iletişime geçiniz…

link